Retningslinier

Grønlands Selvstyre meddeler småskalatilladelser til personer med bopæl i Grønland. Med en småskalatilladelse kan rettighedshaveren enten søge efter mineraler eller, under forudsætning af Grønlands Selvstyres godkendelse, arrangere guidede ture. Råstofstyrelsen er den ansvarlige myndighed for småskalatilladelser i Grønland. Ansøgere kan vælge mellem to typer tilladelser: en småskalatilladelse med eneret eller en småskalatilladelse uden eneret.

Småskalatilladelse med eneret

Med en småskalatilladelse med eneret meddeles rettighedshaveren eneret til at søge efter eller udnytte alle former for mineraler (bortset fra radioaktivt materiale) i et område på 1 km2. Med en småskalatilladelse med eneret er det kun rettighedshaveren, der kan søge efter og indsamle mineraler på dette område. Det betyder endvidere, at der ikke kan ansøges om områder, som andre rettighedshavere allerede har fået meddelt tilladelse til (selskaber eller personer). Ansøgere bør derfor tjekke Tilladelseskortet først.

Småskalatilladelser med eneret:

  • Gælder for et område på maks. 1 km2
  • Gælder i 3 år
  • Kan forlænges

Småskalatilladelser uden eneret

Med en småskalatilladelse uden eneret meddeles rettighedshaveren ret til at søge efter mineraler i hele en kommunes område. Rettighedshaveren kan dog ikke søge efter mineraler i områder, som andre rettighedshavere allerede har fået meddelt tilladelse til.

Småskalatilladelser uden eneret:

  • Gælder 1 ud af de 5 kommuner
  • Gælder i 3 år
  • Kan ikke forlænges

Generelle krav

For at få meddelt en småskalatilladelse skal ansøgeren opfylde følgende krav:

  1. Være fyldt 18 år
  2. Være registreret med bopæl i Grønland
  3. Have fuld skattepligt til Grønland og have haft fuld skattepligt i en sammenhængende periode på 5 år
  4. Have fuld retsevne og have råderet over sin formue, herunder ikke være i betalingsstandsning, under konkurs eller lignende.

En ansøger kan dog ansøge om fritagelse for 5-årsperioden i henhold til underpkt. 3. Desuden kan der højst udstedes fem småskalatilladelser til samme person.

Modelgodkendelse af udnyttelses- og nedlukningsplaner for småskalatilladelser

Undersøgelsespligt ved erhvervskøb af smykkesten

Scroll til toppen