Avatangiisinut tunngasunut pissutsit

Avatangiisinut pissutsit pillugit annertunerusumik paasissutissat uani nassaarikkit.

Avatangiisinut Sunniutinik Naliliinerit (ASN) pillugit paasissutissat najoqqutassiani ukunani nassaarisinnaavatit.

Scroll to Top