Vurdering af Samfundsmæssig Bæredygtighed (VSB)

Råstofloven indeholder to bestemmelser §76 og §77, som regulerer de samfundsøkonomiske/sociale påvirkninger fra råstofaktiviteter.

Disse bestemmelser foreskriver at ansøger skal udføre en Vurdering af Samfundsmæssig Bæredygtighed (VSB) og udarbejde en VSB-redegørelse, førend at Naalakkersuisut kan godkende råstofaktiviteter, som kan have en væsentlig påvirkning på sociale forhold. Disse aktiviteter omfatter kun anlæggelse af en mine samt mineproduktion. Dette betyder at der kun meddeles en udnyttelsestilladelse, hvis Naalakkersuisut har godkendt en VSB-redegørelse.

Vurdering af Samfundsmæssig Bæredygtighed (VSB-redegørelse)

VSB-redegørelsen skal redegøre for, beskrive og vurdere de direkte og indirekte påvirkninger af råstofaktiviteterne på sociale forhold, samt samspillet mellem påvirkningerne, gensidige påvirkninger mellem og akkumulerede effekter fra påvirkningerne. Udover dette generelle krav, skal Naalakkersuisut bestemme i hvilken grad rettighedshaver skal gøre følgende:

  • benytte grønlandsk arbejdstagere
  • benytte grønlandske underleverandører
  • forarbejde udnyttede mineraler i Grønland.

VSB-redegørelsen skal derfor, baseret på forholdene for grønlandske virksomheder og arbejdsmarked ved ansøgningstidspunktet, redegøre for i hvilket omfang råstofaktiviteterne vil inddrage grønlandske medarbejdere og virksomheder samt forarbejdningen i Grønland. Se venligst Vejledning vedrørende mineralprojekter om processen og udarbejdelsen af VSB rapporten.

 

VSB processen

Forhøring

For at sikre tidlig involvering af grønlandske interessenter (grønlandske arbejdstagere og virksomheder), skal ansøger udarbejde et udkast til kommissorium for VSB.

Udkast til kommissorium for VSB skal indleveres til mineralmyndigheden, som efterfølgende vil offentliggøre det i en 35 dages forhøring på selvstyrets hjemmeside, www.naalakkersuisut.gl.

Efter høringsperioden, skal rettighedshaver revidere udkast til kommissoriet og indarbejde bemærkninger fra interessenter. Ansøger skal herefter indlevere det reviderede kommissorium til mineralmyndigheden for godkendelse.

Udarbejdelse af
VSB

Når det reviderede kommissorium er godkendt af råstofmyndigheden, kan ansøger udarbejde Vurdering af Samfundsmæssig Bæredygtighed (VSB- redegørelse).

Offentlig
høring

Når udkast til VSB-redegørelsen opfylder minimumskravene, vil den blive offentliggjort i en 8 uger lang høring på selvstyrets hjemmeside, www.naalakkersuisut.gl.

I løbet af de 8 ugers høringsperiode, skal ansøger afholde offentlige borgermøder i byer og bygder som vil være væsentligt påvirket af råstofaktiviteterne.

Når høringsperioden slutter, skal ansøger revidere VSB-redegørelsen baseret på bemærkninger som er afgivet i høringsperioden. Derefter, skal ansøger indlevere den reviderede VSB-redegørelse til mineralmyndighedens godkendelse.

Scroll til toppen